Olga Lapshakova as Misia Sert, dress by Eymeric François / Photo: Marlène Delcambre

Olga Lapshakova as Misia Sert, dress by Eymeric François / Photo: Marlène Delcambre