Irina Starshenbaum / Photo: Olga Kotilevskaya

Irina Starshenbaum / Photo: Olga Kotilevskaya